Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất ở việt nam

Với nhu cầu phát triển như hiện nay, thị trường hóa chất việt nam đã xây dựng được chiến lược để phát triển ngành. Mục tiêu của việc phát triển công nghiệp hoá chất ở nước ta này là tập trung vào các lĩnh vực có tính chất chủ chốt trong nền kinh tế quốc dân.Đồng thời ngành công nghiệp hóa chất còn đảm bảo vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước. Đó chính là các hoá chất để phục vụ nền nông nghiệp, cao su và hoá chất cơ bản.

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội này đã xác định được việc phát triển công nghiệp hoá chất cơ bản. Cũng như xây dựng có chọn lọc một số cơ sở về công nghiệp nặng hoá chất cơ bản phải phù hợp với công nghệ, thị trường và phát huy được hiệu quả. Nhịp độ tăng trưởng về giá trị gia tăng công nghiệp này bình quân đạt khoảng 10 – 10,5%/năm. Mục tiêu của ngành công nghiệp hoá chất chính là đạt mức tăng trưởng lên ít nhất 20%.

Từng bước xây dựng được ngành công nghiệp hoá chất có cơ cấu hợp lý và hiện đại. Phải hình thành được các khu công nghiệp tập trung, các tổ hợp sản xuất hoá chất có quy mô lớn với những công nghệ tiên tiến. Đặc biệt là sử dụng có hiệu quả tài nguyên trong nước, đáp ứng về yêu cầu thị trường trong nước và thay thế được hàng nhập khẩu, phương châm tiến tới xuất khẩu ra nước ngoài.

Tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn vốn và các hình thức đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư mới. Các dự án về hóa chất như phân đạm urê, xút (NaOH), diamoniphotphat (DAP), soda (Na2CO3), máy kéo, săm lốp ô tô và một số sản phẩm có giá trị cao về kinh tế.

Nhanh chóng đầu tư về chiều sâu, đổi mới các công nghệ, thiết bị hiện tại để sản xuất các sản phẩm hóa chất có nhu cầu lớn trong nước nhằm hòa nhập với ngành công nghiệp hóa chất thế giới. Việc đầu tư này phải có lợi thế về nguyên liệu, vật liệu và có khả năng cạnh tranh về phân lân chế biến, phân bón hỗn hợp NPK, các loại săm lốp ôtô, xe đạp, xe máy. Hay là các loại axit photphoric (H3PO4); tripolyphotphat, axit sulfuric (H2SO4), xút (NaOH), ắc quy, bột nhẹ. 

Để thực hiện mục được các tiêu trên, nhiệm vụ kế hoạch đó cũng đã nêu rõ về các phương phướng phát triển sản xuất hoá chất cơ bản. Đó là đẩy mạnh sản xuất các ngành công nghiệp hoá chất cơ bản truyền thống để đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó phải nghiên cứu chuẩn bị đầu tư sản xuất xút và soda có quy mô lớn. Nhằm phục vụ cho việc phát triển công nghiệp nhẹ, công nghiệp về vật liệu xây dựng cũng như luyện kim và lọc dầu.

Định hướng về cơ bản của chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất ở Việt Nam là phát huy lợi thế về tài nguyên khoáng sản và thực vật. Việc phát huy này để đẩy mạnh thêm lãnh vực phân bón, hoá dược, cao su, hoá chất vô cơ và hoá dầu. Đồng thời mở rộng thêm quan hệ hợp tác với các nước khác để xây dựng nên một ngành công nghiệp hoá chất ở việt nam phát triển cân đối, hiện đại. Đồng thời phải phát huy đến mức cao nhất về tiềm lực đối với nền kinh tế trong nước và quốc phòng.

Đối tác